انواع اسپیسر

10 / 10
از 1 کاربر
ردیف نام محصول توضیحات بسته بندی واحد مقدار Product Name
1 KBI SPS H 2.5 اسپیسر هارد فیکس 2.5 سانتی کیسه عدد 750 Plastic Spacer rebar HARD 2.5 cm
2 KBI SPS H 3 اسپیسر هارد فیکس 3 سانتی کیسه عدد 750 Plastic Spacer rebar HARD 3 cm
3 KBI SPS H 4 اسپیسر هارد فیکس 4 سانتی کیسه عدد 500 Plastic Spacer rebar HARD 4 cm
4 KBI SPS H 5 اسپیسر هارد فیکس 5 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar HARD 5 cm
5 KBI SPS H 7.5 اسپیسر هارد فیکس 7.5 سانتی کیسه عدد 250 Plastic Spacer rebar HARD 7.5 cm
6 KBI SPS H 10 اسپیسر هارد فیکس 10 سانتی کیسه عدد 150 Plastic Spacer rebar HARD 10 cm
7 KBI SPS MA 3 اسپیسر ماکسی فیکس 3 سانتی کیسه عدد 500 Plastic Spacer rebar MAX 3 cm
8 KBI SPS MA 4 اسپیسر ماکسی فیکس 4 سانتی کیسه عدد 500 Plastic Spacer rebar MAX 4 cm
9 KBI SPS MA 5 اسپیسر ماکسی فیکس 5 سانتی کیسه عدد 500 Plastic Spacer rebar MAX 5 cm
10 KBI SPS MA 7.5 اسپیسر ماکسی فیکس 7.5 سانتی کیسه عدد 500 Plastic Spacer rebar MAX 7.5 cm
11 KBI SPS MI 3 اسپیسر مینی فیکس 3 سانتی کیسه عدد 1,000 Plastic Spacer rebar MIN 3 cm
12 KBI SPS MI 4 اسپیسر مینی فیکس 4 سانتی کیسه عدد 1,000 Plastic Spacer rebar MIN 4 cm
13 KBI SPS MI 5 اسپیسر مینی فیکس 5 سانتی کیسه عدد 1,000 Plastic Spacer rebar MIN 5 cm
14 KBI SPS WH 2 اسپیسر ویل فیکس 2 سانتی کیسه عدد 1,000 Plastic Spacer rebar WHEEL 2 cm
15 KBI SPS WH 2.5 اسپیسر ویل فیکس 2.5 سانتی کیسه عدد 1,000 Plastic Spacer rebar WHEEL 2.5 cm
16 KBI SPS WH 3 اسپیسر ویل فیکس 3 سانتی کیسه عدد 750 Plastic Spacer rebar WHEEL 3 cm
17 KBI SPS WH 4 اسپیسر ویل فیکس 4 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar WHEEL 4 cm
18 KBI SPS WH 5 اسپیسر ویل فیکس 5 سانتی کیسه عدد 300 Plastic Spacer rebar WHEEL 5 cm
19 KBI SPS WH 7.5 اسپیسر ویل فیکس 7.5 سانتی کیسه عدد 150 Plastic Spacer rebar WHEEL 7.5 cm
20 KBI SPS BL 20 میان بلت پلاستیکی 20 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  20 cm
21 KBI SPS BL 25 میان بلت پلاستیکی 25 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  25 cm
22 KBI SPS BL 30 میان بلت پلاستیکی 30 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  30 cm
23 KBI SPS BL 35 میان بلت پلاستیکی 35 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  35 cm
24 KBI SPS BL 40 میان بلت پلاستیکی 40 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  40 cm
25 KBI SPS BL 45 میان بلت پلاستیکی 45 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  45 cm
26 KBI SPS BL 50 میان بلت پلاستیکی 50 سانتی کیسه عدد 50 Plastic middle bolt  50 cm
27 KBI SPS DB 9 اسپیسر دابل فیکس 9 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar DOUBLE 9 cm
28 KBI SPS DB 10 اسپیسر دابل فیکس 10 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar DOUBLE 10 cm
29 KBI SPS DB 12 اسپیسر دابل فیکس 12 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar DOUBLE 12 cm
30 KBI SPS DB 13 اسپیسر دابل فیکس 13 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar DOUBLE 13 cm
31 KBI SPS DB 15 اسپیسر دابل فیکس 15 سانتی کیسه عدد 400 Plastic Spacer rebar DOUBLE 15 cm
32 KBI SPS MID25 رابط میان بلت 25 سانتی کیسه عدد 300 Middle Bolt Interface 25 cm
33 KBI SPS CONE مخروطی میان بلت کیسه عدد 600 Middle Bolt Cone
34 KBI SPS ST.U استاپر  U کیسه عدد 1,000 Stopper U
35 KBI SPS ST.T استاپر  T کیسه عدد 1,000 Stopper T
36 KBI SPS PIPE3 لوله آجدار پلاستیکی 3 متری کیسه عدد - Plastic ribbed pipe 3 m
37 KBI SPS CAP درپوش قالب کیسه عدد 2,000 Mold cap

محصولات مرتبط

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :